• Κατασκευή ιστοσελίδας για την Πλαστικό Χειρουργό Παγώνα Μπαλγκουρανούδη στην Αθήνα.
  • Σχεδιασμός Λογοτύπου για τη Πλαστικό Χειρουργό Παγώνα Μπαλγκουρανούδη στη Λάρισα.